Κυριακή, 16 Δεκεμβρίου 2012

Εκλογές Συλλόγου
Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Όπως είχε αποφασιστεί στην επαναληπτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας  οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. και των λοιπών οργάνων του Συλλόγου θα γίνουν στις 18 Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Τρίτη που θα δίνονται και οι βαθμοί στο Σχολείο μας. Η χρονική διάρκεια της διαδικασίας των εκλογών θα είναι από τις  14.00 μ.μ. έως τις 18.00 μ.μ..

Όλα τα ταμειακά εντάξει μέλη μπορούν να ψηφίσουν και να υποβάλουν υποψηφιότητα. Οι ενδιαφερόμενοι, για υποψηφιότητα, θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στο ΔΣ του Συλλόγου μέχρι την Δευτέρα  17 Δεκεμβρίου

Τα όργανα του Συλλόγου που θα εκλεγούν είναι τα ακόλουθα :

Διοικητικό ΣυμβούλιοEκλέγονται 7  μέλη και 3  αναπληρωματικά.

Σταυροί προτίμησης τέσσερις (4).

Ένωση Γονέων Βριλησσίων. Αποτελεί το δευτεροβάθμιο όργανο των Γονέων των Βριλησσίων, τους οποίους και εκπροσωπεί απέναντι των αρμόδιων αρχών. Συγκεντρώνει εκλεγμένους εκπροσώπους από όλα τα σχολεία όλων των βαθμίδων των Βριλησσίων. Ο αριθμός των εκλεγομένων από κάθε σχολείο εξαρτάται από τον αριθμό των γονέων που ψήφισαν στο σχολείο. Για κάθε 30 ψηφίσαντες εκλέγεται ένας εκπρόσωπος. Οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι όλων των σχολείων αποτελούν τη Γενική Συνέλευση της Ένωσης και εκλέγουν το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης.

Σταυροί προτίμησης το 40% των υποψηφίων.

Σχολική Επιτροπή του Δήμου για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Είναι Επιτροπή που λειτουργεί στο Δήμο και προεδρεύεται από Δημοτικό Σύμβουλο. Μέχρι πρόσφατα στην επιτροπή μετείχε εκλεγμένος εκπρόσωπος από το Σύλλογο Γονέων κάθε σχολείου καθώς και ο εκάστοτε διευθυντής. Στην επιτροπή δεν μετέχει πλέον εκπρόσωπος του κάθε σχολείου με δικαίωμα ψήφου, αλλά είναι επιβεβλημένη η παρουσία του για την καλύτερη ενημέρωση του Συλλόγου και του σχολείου μας. Στις εκλογές θα εκλέξουμε τον εκπρόσωπό μας και έναν αναπληρωματικό. Η Σχολική Επιτροπή ασχολείται με τα προβλήματα του κάθε σχολείου (εξοπλισμό, κατασκευαστικά κλπ).

Σταυροί προτίμησης το 40% των υποψηφίων.


ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Άρθρο 21ο.
Εκλογικό σύστημα

 1. Η ψηφοφορία για ανάδειξη μελών Διοικητικού Συμβουλίου και εκπροσώπων στα ανώτερα όργανα είναι μυστική, με έντυπα ψηφοδέλτια.

 A. Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής: 
. Εφόσον στις εκλογές κατατίθενται περισσότερα ψηφοδέλτια, οι επιτυχόντες υποψήφιοι αναδεικνύονται με το σύστημα της απλής αναλογικής, με τον εξής τρόπο: Μετά το τέλος της ψηφοφορίας η εφορευτική επιτροπή προβαίνει στην καταμέτρηση των εγκύρων ψηφοδελτίων, εν συνεχεία καθορίζει το εκλογικό μέτρο διαιρώντας το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων με τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εφόσον κατά τη διαίρεση αυτή προκύψει κλάσμα, δεν λαμβάνεται υπόψη)  και τέλος καθορίζει τον αριθμό των θέσεων που καταλαμβάνει κάθε συνδυασμός στο Διοικητικό Συμβούλιο, διαιρώντας τον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε υποψήφιος, με το εκλογικό μέτρο. Μεμονωμένος υποψήφιος που έλαβε αριθμό ψήφων ίδιο ή μεγαλύτερο από το εκλογικό μέτρο, καταλαμβάνει μία (1) θέση στο όργανο για το οποίο είχε θέσει υποψηφιότητα. Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψηφίους λιγότερους από τις θέσεις που του ανήκουν, καταλαμβάνει το πολύ τόσες θέσεις όσοι είναι και οι υποψήφιοί του. Οι θέσεις που μένουν αδιάθετες, σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων περιπτώσεων, κατανέμονται από μία (1) στους συνδυασμούς εκείνους που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μία (1) θέση και οι οποίοι συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το 1/3 του εκλογικού μέτρου και που πλησιάζουν περισσότερο το εκλογικό μέτρο. Οι θέσεις που μένουν ακόμα αδιάθετες κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών, που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων από μία (1) θέση. Σε περίπτωση ισοδυναμίας γίνεται κλήρωση ενώπιον της επιτροπής, που είναι υπεύθυνη για τη διεξαγωγή των εκλογών.  
1β. Εφόσον οι εκλογές γίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, κάθε ψηφοφόρος μπορεί να θέσει σταυρούς προτίμησης μέχρι το 40% των εκλεγομένων και οι θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατανέμονται με βάση τον αριθμό των σταυρών που έλαβε κάθε υποψήφιος. Εφ’ όσον το 40% των εκλεγομένων αντιστοιχεί σε δεκαδικό αριθμό από 0,5 και άνω στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη μονάδα.
Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. 
2. Επιτυχόντες ανακηρύσσονται αυτοί που με τη σειρά έχουν πάρει περισσότερες ψήφους. Οι επτά (7) πρώτοι κατά σειρά επιτυχίας αποτελούν τα τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι τρεις (3) πρώτοι από τον πίνακα των υποψηφίων για την Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελούν τα μέλη της. Όλοι οι λοιποί υποψήφιοι, τόσο για το Διοικητικό Συμβούλιο όσο και για την  Εξελεγκτική Επιτροπή, που έλαβαν ψήφους είναι αναπληρωματικά μέλη αντίστοιχα και καλούνται για την κάλυψη κενών θέσεων, κατά τη σειρά των σταυρών προτίμησης που έχουν λάβει.

B. Ταυτόχρονα με την εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής διενεργείται κατά τον ίδιο τρόπο και σύστημα (παρ. 1) και η εκλογή για την ανάδειξη εκπροσώπου του Συλλόγου στην Ένωση Συλλόγων Γονέων, με την ίδια διαδικασία εκπροσώπησης του 1/3 των μαθητών. Οι υποψήφιοι αναγράφονται στο ίδιο ψηφοδέλτιο για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ο Σύλλογος εκπροσωπείται στην Ένωση Συλλόγων Γονέων από έναν εκπρόσωπο για κάθε τριάντα (30) μαθητές του Σχολείου, των οποίων οι γονείς έλαβαν μέρος στις εκλογές για την ανάδειξη της διοίκησης. Ο τελικός δηλαδή αριθμός των εκπροσώπων προκύπτει από το πηλίκο του αριθμού των μαθητών, που εκπροσωπούνται από γονείς που έλαβαν μέρος στην ψηφοφορία, δια του αριθμού τριάντα (30). Δεκαδικά μέχρι 0,5 δεν λαμβάνονται υπόψη, ενώ από 0,5 (συμπεριλαμβανομένου) και άνω, λαμβάνεται υπόψη η αμέσως επόμενη ακέραια μονάδα. Στην περίπτωση που οι γονείς που συμμετείχαν κατά τα άνω στις εκλογές εκπροσωπούν λιγότερους από τριάντα (30) μαθητές, ο Σύλλογος εκπροσωπείται στην Ένωση  Συλλόγων Γονέων από έναν (1) εκπρόσωπο. 
               
Γ. Επίσης ταυτόχρονα με τις εκλογές για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και εκπροσώπων στην Ένωση Συλλόγων Γονέων διενεργείται με τον ίδιο τρόπο και σύστημα και την ίδια διαδικασία εκπροσώπησης του 1/3 των μαθητών (παρ. 1), η εκλογή για την ανάδειξη εκπροσώπου στη Σχολική Επιτροπή και του αναπληρωτή του. Η αναγραφή των υποψηφίων πραγματοποιείται στο ίδιο ψηφοδέλτιο με αυτό για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και εκπροσώπων στην Ένωση Συλλόγων Γονέων. Ο εκπρόσωπος στη Σχολική Επιτροπή και αναπληρωτής του εκλέγεται για διετή θητεία, από τους υποψηφίους που έχουν πάρει τους περισσότερους κατά σειρά ψήφους.

 Δ. Για όλους τους εκπροσώπους στα ανωτέρω όργανα επιτυχόντες ανακηρύσσονται αυτοί που με τη σειρά έχουν πάρει περισσότερες ψήφους. Όλοι οι λοιποί υποψήφιοι που έλαβαν ψήφους, είναι αναπληρωματικά μέλη αντίστοιχα και καλούνται για την κάλυψη κενών θέσεων, κατά τη σειρά των σταυρών προτίμησης που έχουν λάβει.

Ε. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου των γονέων του Σχολείου, καθώς και των εκπροσώπων στα προβλεπόμενα ανωτέρω όργανα είναι διετής. Η θητεία των γονέων ή επιτρόπων που συμμετέχουν στα ανωτέρω όργανα, λήγει αυτοδικαίως στην περίπτωση που τα τέκνα τους δεν φοιτούν πλέον στο σχολείο. Στην περίπτωση κένωσης θέσεως από την αιτία αυτή, καλούνται κατά σειρά οι επιλαχόντες ως αναπληρωματικά μέλη, κατά τις τελευταίες αρχαιρεσίες. Αν εκλείψουν οι επιλαχόντες, τότε συγκαλείται Γενική Συνέλευση για εκλογή νέων εκπροσώπων. 

Άρθρο 23ο .
Ελεγκτική Επιτροπή

Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη (Πρόεδρος και δύο μέλη) και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική διά ψηφοδελτίου ψηφοφορία, κατά την ίδια ψηφοφορία για ανάδειξη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η θητεία της είναι για δύο (2) χρόνια. Ασκεί τον έλεγχο της διαχείρισης και γενικά της οικονομικής κατάστασης του Συλλόγου και το διάστημα που πρόκειται να εκλεγεί νέο Διοικητικό Συμβούλιο, συντάσσει έκθεση και την υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προς έγκριση. Σε περίπτωση που ένα από τα μέλη της διαφωνήσει, συντάσσει χωριστή έκθεση και αποφασίζει η Γ.Σ. Της Επιτροπής προΐσταται εκείνος που έλαβε κατά την εκλογή τους περισσότερους ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση.