Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2017

Οδηγίες διδασκαλίας Δημοτικού Σχολείου 2016-2017

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πράξη 46/24-11-2016 του Δ.Σ.), απέστειλε στις σχολικές μονάδες οδηγίες διδασκαλίας και διδακτέα ύλη Δημοτικού Σχολείου 2016-17 για το διδακτικό μαθησιακό αντικείμενο Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών.

Επιστημονικό Πεδίο: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
Διδακτικό Μαθησιακό Αντικείμενο/Τάξη/επίπεδο εκπαίδευσης: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Τ.Π.Ε.) Α΄ - Στ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Στις οδηγίες αναφέρονται χρήσιμοι σύνδεσμοι προς ιστοσελίδες με ψηφιακό υλικό.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε τις οδηγίες

Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης, του εξορθολογισμού και της διαχείρισης της διδακτέας ύλης για τα μαθήματα του  Δημοτικού Σχολείου για το σχολικό έτος 2016-2017, έχουν εκδοθεί πρόσφατα και οι παρακάτω οδηγίες: