Δευτέρα, 21 Μαΐου 2018

Έντυπα και διαδικασίες που αφορούν στη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος

Οι μαθητές εγγράφονται στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους. Έως τις 12-06-2018 θα πρέπει να έχει κατατεθεί συμπληρωμένο από τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών στην σχολική μονάδα, που επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, το έντυπο: "ΔΗΜΟΤΙΚΟ-ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ"

Σας υπενθυμίζουμε ότι στο Ολοήμερο Πρόγραμμα δύνανται να εγγράφονται:

α) οι μαθητές/τριες των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας. Δικαίωμα εγγραφής στο ολοήμερο δίνεται και στην περίπτωση που προσκομίζεται βεβαίωση εργασίας από τον ένα γονέα ή κάρτα ανεργίας από τον άλλο. Για τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες κτλ. αρκεί η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης του ασφαλιστικού τους φορέα ή το πιο πρόσφατο ειδοποιητήριο πληρωμής του τρέχοντος έτους ακόμα και αν δεν έχει εξοφληθεί.

β) οι μαθητές/τριες, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (μαθητές πολύτεκνων/μονογονεϊκών οικογενειών, μαθητές με γονείς με χρόνιες παθήσεις/ενταγμένους σε πρόγραμμα απεξάρτησης). Στο τμήμα Πρόωρης Υποδοχής έχουν δικαίωμα εγγραφής μαθητές/τριες που είναι εγγεγραμμένοι και φοιτούν στο ολοήμερο πρόγραμμα και των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς.

Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα παραλαμβάνονται από τη Διεύθυνση του Σχολείου μέχρι και την Tρίτη 12 Ιουνίου 2018. Από την καταληκτική ημερομηνία και μετά καμία αίτηση δε θα γίνεται δεκτή, προκειμένου να προγραμματίσουμε τη λειτουργία του Ολοήμερου Σχολείου για τη νέα σχολική χρονιά.

Σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης αίτησης εγγραφής στο Ολοήμερο Πρόγραμμα των σχολικών μονάδων, μετά τις 12 Ιουνίου 2018, απαιτείται η γραπτή έγκριση του οικείου Διευθυντή Π.Ε. και μόνο για λόγους που κρίνονται ιδιαίτερα σοβαροί.

Επισημαίνουμε ότι η φοίτηση στο Ολοήμερο είναι υποχρεωτική για τους φοιτούντες μαθητές/τριες.

Η αποχώρηση των μαθητών δεν μπορεί να γίνεται οποιαδήποτε ώρα παρά μόνο στο τέλος κάθε διδακτικής ώρας ,δηλ. στις 15:00 ή στις 16:00,σύμφωνα με τη σχετική δήλωση που έχετε συμπληρώσει.Δεν θα γίνονται αποδεκτά αιτήματα για πρόωρη αποχώρηση μαθητών,παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις(προβλήματα υγείας,σοβαρά κοινωνικά ζητήματα).

Κατά τις ώρες αποχώρησης των μαθητών,οι γονείς πρέπει να βρίσκονται έγκαιρα στο σχολείο για την παραλαβή των παιδιών τους.