Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2018

Ψηφιακοί Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι και διαδικτυακές υπηρεσίες για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο αποτελεί βασικό πυλώνα στην ψηφιακή εθνική πολιτική, για την ενσωμάτωση και εποικοδομητική αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνίας (ΤΠΕ), στη σχολική εκπαίδευση. 
 
Η δημιουργία ψηφιακών Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων, η ανάπτυξη Ψηφιακών Αποθετηρίων για την οργάνωση, αναζήτηση και ευρεία διάθεση των εκπαιδευτικών πόρων, στη σχολική κοινότητα, η ανάπτυξη ψηφιακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας, για μαθητές και εκπαιδευτικούς, καθώς και παιδαγωγικών πλαισίων αξιοποίησης, στη μαθησιακή διαδικασία αποτελούν κεντρικό στόχο των δράσεων του Υπουργείου Παιδείας, για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο, (http://dschool.edu.gr ).